Долматова , Л. Г., & Петрова , И. А. (2021). АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI) Series Socio-Economic Sciences, (1), 53–56. https://doi.org/10.17213/2075-2067-2019-1-53-56